عشق و دوستی در www.ucloob.com یوکلوب یا یو کلوب

جنس مذکر است که عامل انحراف جنس لطیف تر میشود ، اما مصاحبه هایی که کرده بودید همگی دختر بودند ، دو مورد هم پسر فقط به خاطر یکی از دخترها فقط دو کلمه حرف زده بودند ، همین ......میتوانستید بیشتر با پسرها در این مورد حرف بزنید تا دخترها !

www.ucloob.com
برای همین میگویم احساس من این بود که میخواستید دخترها را مقصر جلوه کنید ، و گرنه تیتر مناسبتری انتخاب میکردید ، در این دوره نه مجنونی مانده و نه لیلی ای !!

/ 1 نظر / 22 بازدید